วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2552

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะฯ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะฯ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า อำเภอศรีประจันต์ สพท. เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวนนักเรียน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด คือ 1.แบบฝึกเสริมทักษะฯ มี 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 2) คำที่มีตัวการันต์ 3) คำควบกล้ำไม่แท้ 4) คำที่มี ฤ ฤๅ 5) คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 6) คำพ้องรูป คำพ้องเสียง 7) คำราชาศัพท์ คำสุภาพ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3.แบบทดสอบท้ายแบบฝึกเสริมทักษะฯ ชุดละ 10 ข้อ 4.แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด มีคำถาม 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ การทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช้ t-test ( Dependent Samples)